của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tính toán Thời gian và Chi phí đối với Vận chuyển hàng nặng

Cung Cấp Thông Tin về Lô Hàng

Vui lòng cung cấp thông tin về lô hàng nặng của bạn bao gồm nơi gửi, điểm đến, và ngày vận chuyển. Các trường bắt buộc được cho biết bằng Bắt buộc.

1

Chọn một Dịch Vụ Vận Chuyển

Bạn cần dịch vụ vận chuyển hàng nặng nào? Bắt buộc
(bao gồm Dịch Vụ UPS Worldwide ExpeditedTM Ground Freight nếu được hỗ trợ)

Lô hàng của bạn là: quốc tế, đặt lên pallet, và hàng nặng hàng không? Nhận báo giá dịch vụ UPS Worldwide Express Freight của chúng tôi. Chọn thẻ Kiện Hàng ở trên để gửi chi tiết kiện hàng đến Công cụ Tính Toán Thời Gian và Chi Phí

2

Địa Điểm và Thời Điểm?

Vận Chuyển Từ:

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Vận Chuyển Đến:

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Bắt buộc

Payment Term: Bắt buộc
Bắt buộc