/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lên lịch nhận hàng

Tình trạng Yêu cầu Nhận hàng

Yêu cầu Nhận hàng của Bạn

Để kiểm tra trạng thái nhận hàng của bạn, hãy nhập Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN) dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, để hủy nhận hàng hoặc để xem các yêu cầu nhận hàng trước đó, bạn có thể Đăng nhập.


Tìm kiếm Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN)

  Để tìm kiếm Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN), hãy nhập thông tin đó dưới đây và chọn Gửi.


  PRN:

  Cần thiết