จาก
  • การปรับบริการชั่วคราว… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กำหนดตารางเวลาการรับพัสดุ

ขอมารับพัสดุได้ตามความต้องการสำหรับการจัดส่งทั้งทางพื้นดิน ทางอากาศ และระหว่างประเทศของ UPS

กรอกข้อมูลการมารับ

ช่องที่จำเป็นต้องกรอกจะแสดงด้วย จำเป็น

1

คำถามเกี่ยวกับฉลากการจัดส่ง

คำถามเกี่ยวกับฉลากการจัดส่ง ฉลากการจัดส่งของ UPS ความช่วยเหลือ 
2

ข้อมูลการมารับและสถานที่

ประเทศหรือดินแดน:

ประเทศไทย

ข้อมูลบริการและพัสดุ
3

ข้อมูลบริการและพัสดุ

เลือกจำนวนของพัสดุในรายการมารับของคุณ และบริการ UPS ที่ระบุไว้บนฉลากการจัดส่งของ UPS

กก.

บริการ UPS ในรายการมารับของคุณ:

รายการมารับของคุณมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่:รายการซึ่งน้ำหนักเกินกว่า 32 กก. ใช่หรือไม่

รายการมารับของคุณมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่:

วันที่และเวลาการมารับ
4

วันที่และเวลาการมารับ

6

การแจ้งเตือนให้มารับ

- แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อบุคคลที่อยู่ ณ ตำแหน่งที่ขอให้มารับพัสดุได้ คุณได้ตกลงในการใช้บริการส่งข้อความนี้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและจะส่งข้อความที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งหมายถึงต้องไม่มีเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดผู้อื่น และผิดกฎหมาย UPS จะไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของข้อความ หรือความล้มเหลวหรือล่าช้าในการส่งหรือรับข้อความ